Klachtenprocedure

PsychFysio Opleidingen streeft naar een educatieve dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Dit document bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities

  • Psychfysio Opleidingen, gevestigd te Nieuwegein;
  • Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
  • Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Psychfysio opleidingen of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
  • Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
  • Onder klacht wordt ook niet verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht tijdig (binnen twee maanden) schriftelijk kenbaar te maken. Het adres treft u aan onder punt 7. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief:

uw naam, adres en woonplaats
een eventueel klantnumer
de datum waarop u uw brief verstuurt
een beschrijving van uw klacht
eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

3. Behandeling klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 10 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden

Indien uw klacht gericht is tegen een specifieke medewerker, dan wordt uw klacht beoordeeld door de manager van de desbetreffende medewerker. Zo kunt u erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) externe deskundige(n) raadplegen.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 10 dagen een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot:

De Geschillencommissie;
De burgerlijke rechter.

5. De geschillencommissie

Indien u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wij raden u aan om van tevoren te informeren naar de regels, kosten en werkwijze van de commissie waar u de klacht wilt indienen

Voordat u de stap naar de Geschillencommissie zet, dient u de klachtenprocedure van PsychFysio opleidingen te hebben doorlopen. Het oordeel van de Geschillencommissie is voor Psychfysio opleidingen bindend; eventuele consequenties worden door Psychfysio opleidingen snel afgehandeld.

6. Toezicht en beheer

Binnen PsychFysio Opleidingen is mevrouw I.R. Lörincz degene die toeziet op de naleving van de klachtenprocedure.

Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht worden vertrouwelijk behandeld en worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

7. Belangrijke adressen

Uw brief voor PsychFysio Opleidingen kunt u sturen naar:

PsychFysio Opleidingen
Middelhoeve 33
3438 MG Nieuwegein