Fysiotherapeutisch advies om fysiek actief te blijven tijdens een ziekenhuisopname helpt

Bedlegerige patiënte in ziekenhuis die nog geen instructie om te bewegen heeft gehad.

Een persoonlijk advies van een fysiotherapeut om fysiek actief te blijven tijdens een ziekenhuisopname helpt oudere patiënten om meer in beweging te komen en achteruitgang in mobiliteit te voorkomen. Dat is de conclusie die onderzoekers trekken na een gerandomiseerd onderzoek met achtenzestig ziekenhuispatiënten van zestig jaar en ouder.

Tijdens een ziekenhuisopname brengen veel patiënten vaak onnodig langere tijd in bed door. Met alle nadelige gevolgen van dien, zoals verlies van zelfstandigheid, spierkrachtverlies en verminderd functioneren. Ouderen herstellen minder vaak volledig na een ziekenhuisopname in vergelijking met jongeren. Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen de gevolgen van de opname, zoals invaliditeit en zelfs verhoogde kans op overlijden, aanwezig blijven. Meer bewegen en minder tijd in bed doorbrengen tijdens de ziekenhuisopname kan een hoop functieverlies en verlies van zelfstandigheid na ontslag voorkomen. Alhoewel er volop initiatieven zijn om ouderen in beweging te krijgen in het ziekenhuis, blijven veel patiënten in het ziekenhuis in bed liggen. Soms kan dat niet anders vanwege de ziekte. Maar toch ongeveer een derde van de oudere patiënten is zonder reden inactief tijdens een ziekenhuisopname.

Methode

In deze studie deelden de onderzoekers ouderen aan het begin van de ziekenhuisopname in twee groepen. Het betrof ouderen die in staat waren om zonder hulp uit bed te komen. De drieëndertig ouderen in de interventiegroep kregen naast de standaard zorg, een eenvoudig te begrijpen informatiefolder over de negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname en het belang van blijven bewegen. In de folder stond wat de patiënt zelf kon doen om fysiek actief te blijven tijdens de opname. Een fysiotherapeut kwam de folder persoonlijk afgeven en toelichten aan de deelnemers. De vijvendertig ouderen in de controlegroep kregen alleen de standaard zorg.

TIP:  Voorbij de relaxatierespons: Intentioneel systemische mindfulness

Alle deelnemers in beide groepen kregen aan het begin van deelname aan de studie een accelerometer om hun pols om de fysieke activiteit tijdens de opname te kunnen meten. De accelerometer bleef vierentwintig uur per dag zitten tot aan het ontslag. Daarnaast namen de onderzoekers de Morton Mobility Index (DEMMI) af bij alle deelnemers aan het begin van de opname en bij ontslag. De DEMMI is een observatielijst die aangeeft hoe zelfstandig een patiënt verschillende motorische activiteiten kan uitvoeren. De items zijn ingedeeld in vijf groepen: in bed, in een stoel, statische balans, lopen en dynamische balans.
Verder werd bij iedere deelnemer aan begin van de opname en bij ontslag de spierkracht gemeten met behulp van een handknijpkrachtmeter. Daarnaast haalden de onderzoekers informatie over de duur van de opname en eventuele complicaties uit de patiëntendossiers.
Om inzicht te krijgen of de ziekenhuispatiënten belemmeringen hadden ervaren om actief te blijven, belden de onderzoekers de deelnemers 72 uur na ontslag op om een vragenlijst te beantwoorden.

Resultaten

Uit de metingen met de accelerometer bleek dat de deelnemers in de interventiegroep gemiddeld bijna duizend stappen meer per dag maakten dan in de controlegroep. Dit verschil was statistisch significant. Gemiddeld 4945 stappen per dag in de interventiegroep en 3971 stappen per dag in de controlegroep. Daarnaast deden de deelnemers in de interventiegroep één procent meer matig intensieve activiteiten en brachten ze zes procent minder tijd zittend door.

Wat betreft mobiliteit gemeten met de DEMMI gingen in de interventiegroep twee van de drieëndertig deelnemers achteruit tijdens de ziekenhuisopname. In de controlegroep waren dat tien van de vijfendertig. Er waren geen duidelijke verschillen tussen beide groepen wat betreft spierkracht, duur van de opname en de incidentie van complicaties. In de interventiegroep gingen zeven van de drieëndertig achteruit in spierkracht, in de controlegroep veertien van de vijfendertig.

TIP:  Dagelijkse beslommeringen correleren met hoofdpijn

De belangrijkste belemmeringen om actief te blijven die de patiënten tijdens het telefoongesprek na ontslag benoemden waren: benauwdheid, gebrek aan ruimte, en angst om een infectie op te lopen.

Discussie

Patiënten die persoonlijk mondeling advies kregen om fysiek actief te blijven tijdens een ziekenhuisopname brachten minder tijd zittend door en bewogen meer matig intensief. Ze namen bijna duizend stappen meer per dag vergeleken met de controlegroep. De extra fysieke activiteit bleek genoeg om verlies aan mobiliteit te kunnen voorkomen. Het risico om in mobiliteit achteruit te gaan was in de interventiegroep ongeveer een vijfde van in de controlegroep. Alhoewel de effecten klein waren en de schattingen misschien onzeker door de kleine groepen proefpersonen, vinden de auteurs de interventie zeer de moeite waard. Het is immers een korte en goedkope fysiotherapeutische interventie, waar het ziekenhuis financieel geen buil aan kan vallen.

Bron

Moreno, N.A., de Aquino, B.G., Garcia, I.F., Tavares, L.S., Costa. L., Giacomassi, I.W.S., Lunardi, A.C. (2019). Physiotherapist advice to older inpatients about the importance of staying physically active during hospitalisation reduces sedentary time, increases daily steps and preserves mobility: a randomised trial. J Physiother. Sep 11. pii: S1836-9553(19)30093-1.

Shanty Sterke

Shanty Sterke

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper/wetenschapsjournalist. Referent/samenvatter met specialisatie ouderen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 13 september 2024. Prijs € 595,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 november 2024. Prijs € 495,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2024. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 10 september 2024. Prijs € 1395,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 12 september 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 20 september 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 16 oktober 2024. Prijs € 995,-…

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 14 november 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Nieuwe data 2025 volgen. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb